Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR

ØVRE VEITVET BORETTSLAG

(revidert april 2006)

(revidert mai 2013)

Revidert på ordinær generalforsamling 7. mai 2015

Revidert på ordinær generalforsamling 8. mai 2017

Revidert på ordinær generalforsamling 14. mai 2018

Kopi av husordensregler finner man her

 

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

Husordensreglene er gitt for å sikre beboerne ro, orden og hygge i hjemmene. Sammen

utgjør vi Øvre Veitvet Borettslag, og det er opp til hver enkelt av oss om det skal bli

trivelig å bo her.

 

I

Alminnelige ordensregler

1. Løse gjenstander skal ikke oppbevares i trappeoppganger eller felles kjellerganger.

Barnevogner og sykler skal settes i sykkelbod, andre gjenstander skal oppbevares i egne

boder eller leilighet. Dør til kjeller og sykkelboder skal alltid være låst.

2. Parkering av motorkjøretøyer må bare finne sted på anvist plass. Det er ikke tillatt å

benytte parkeringsplasser uten leieavtale. Feilparkert motorkjøretøy kan bli tauet bort

uten advarsel.

3. Det er ikke tillatt å montere flaggstenger, markiser, blomsterkasser o.l på balkongen.

Se punkt V om bruk av balkonger.

4. Etter godkjenning fra styret og andelseierne i oppgangen kan det tillates å holde hund

eller katt.

Vedlagte ”Erklæring” fylles ut å sendes styret innen hund/katt anskaffes.

5. Alle dører i fellesområder skal alltid holdes låst. La aldri barn være alene i kjelleren og

bruk aldri åpen flamme i kjellerbodene.

6. I den kalde årstid må alle vinduer i fellesområder være forsvarlig lukket. Knuste

vindusruter må varsles vaktmester eller styret snarest.

Ved som legges i kjellerbodene må være tørr og stables med god klaring fra gulv og

vegger, dette for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.

7. Foreldre må påse at barn ikke har leketøy som er farlig for andres liv og helse.

8. Vern om plen og beplantninger. Kast ikke mat ut, da dette trekker skadedyr til

eiendommen.

9. Det skal være ro på fellesarealene etter kl 21.30.

10. Vis hensyn – demp radio og TV. Husk at naboen kanskje ikke liker den samme

musikken/TV-programmet som deg.

 

II

Regler om ro i leiligheten

1. Mellom kl 23:00 og kl 07:00 skal det være ro i leiligheten.

Støyende aktiviteter/arbeider som snekring, banking, boring og sliping, skal ikke

forekomme etter kl 21:30 på hverdager, kl 18:00 på lørdager og ikke i det hele tatt på

søndager og offentlige fri- og helligdager.

Bruk av vaskemaskin/tørketrommel i fellesvaskeri og leilighet er tillatt til kl 21:30 på

hverdager og til kl 18:00 på lørdager og fra kl 12:00 til 18:00 på søndager. Det er forbudt

å bruke vaskemaskin/tørketrommel på offentlige fri- og helligdager.

Inn- og utflyttinger av leiligheten skal foregå innen ovenstående tider.

Påske-, pinse- og julaften skal aktiviteter som nevnt ovenfor være avsluttet

senest kl 15:00.

Ved spesielle anledninger må beboer av de tilstøtende leiligheter varsles med

nabovarsel i god tid.

2. Høytalere må innstilles slik at de ikke sjenerer naboene.

3. Foreldre skal påse at barna ikke driver lek i trappeoppgangene.

4. Unngå høyrøstet snakk etter kl 23.00.

 

III

Renhold

1. Alt som kastes i søppelbrønner må være innpakket. Varm aske og oljet avfall er

strengt forbudt å kaste i søppelbrønner. Avfall som ikke får plass i søppelbrønner må

beboerne selv frakte til kommunalt søppelmottak

2. Elektrisk avfall bringes til elektrobutikken eller avfallsstasjonen som er forpliktet til å ta

i mot slikt avfall.

3. Husk å ta inn dørmattene slik at renholdsfirmaet kan gjøre trappevasken.

 

IV

Vaskeri og tørkeplass

1. For bruken av vaskeriet er det utarbeidet bestemte regler. (Se oppslag i vaskeriet.)

Lær disse og vennligst følg dem nøye.

2. Tørkeplassene skal ikke brukes søn- og offentlige fri- og helligdager.

Tøy må ikke henge ute etter kl 18.00 dager før søn- og offentlige fri- og helligdager.

 

V

Bruk av balkongene

Generelt – Vis hensyn. Husk at det bare er noen cm til naboen. Utendørs høres alle lyder

langt

1. Det er ikke tillatt å kaste avfall, planter, juletrær m.m. ned fra balkongene.

2. Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler. Fuglemat trekker til seg uønskede dyr, som

f.eks rotter.

3. Det er ikke tillatt å riste gulvtepper, badematter, duker o.l. fra balkongene. Husk at

støv og rusk fra teppene kan havne hos naboen.

4. Det er ikke tillatt å henge sengetøy, tepper o.l. til lufting ut av vinduer eller

/balkongfasade.

5. Det skal være ro på balkongen mellom kl 23.00 og 07.00.

6. Grilling med bruk av annet enn elektrisk eller gass grill er ikke tillatt. Gassflaske skal

kun oppbevares i boenhet/balkong.

7. Det er ikke tillatt å henge vask til tørk slik at den synes ovenfor rekkverket.

8. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne i borettslaget.

9. Det er ikke tillatt å bore eller henge noe i stål, betong eller på de gule platene uten

godkjennelse fra styret. De gule platene tåler ikke at det henges noe på dem.

10. Når glassene er i åpen posisjon skal de hele tiden være festet med stroppene. Følg

for øvrig brukerveiledningen som er delt ut av glassleverandøren.

11. Det er ikke tillatt å henge opp gardiner i front av balkong.

12. Det er kun tillatt å henge opp blomsterkasser, flaggstenger, solavskjerming m.m. som

er godkjent av styret.

13. Det er ikke tillatt å gjøre noen bygningsmessige endringer som f.eks. montere mer

innglassing, demontere innglassing, sette opp levegger, male vegger/vinduskarmer m.m.

uten styrets godkjenning.

14. Nødutgangen mellom balkongene må ikke sperres.

 

VI

Vaktmester

1. Meld fra til vaktmester om feil og mangler i fellesområdene.

2. Vaktmesteren har krav på godtgjørelse for arbeider han utfører utenom vanlig

arbeidstid.

3. Meldinger fra styret til medlemmene ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme

måte som husordensreglenes bestemmelser.

 

VII

Ansvar

1. Andelseieren er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av

overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet. Andelseieren er videre

ansvarlig for at dette også overholdes av hans/hennes husstand, fremleietakere eller

andre personer som er gitt adgang til leiligheten.

2. Eventuelle klager og reklamasjoner skal innsendes skriftlig til styret eller

forretningsfører.

 

VIII

Garasje/parkering

1. Garasjer/parkeringsplasser skal ikke benyttes til hensetting av gjenstander.

2. Tapt/frastjålet garasjeportåpner skal meldes til styret umiddelbart.

3. Andelseier må dekke kostnadene ved tapt, frastjålet eller ødelagt garasjeportåpner.

4. Parkering utenfor garasjen er tillatt i kortere perioder såfremt det ikke er til hinder for

andre.

5. Kjøretøy uten skilter er ikke tillatt parkert/hensatt på fellesarealer (inkludert garasjer og

parkeringsplasser). Unntak må søkes styret.

6. Reparasjonsarbeider som medfører søl med olje eller bensin er forbudt

7. Unødig bruk av motor (herunder ”rusing”) er strengt forbudt. Som unødig bruk anses i

alle tilfelle ”oppvarming” utover 5 minutter.

 

Vedlegg til husordensreglene for ØVRE VEITVET BORETTSLAG

Erklæring

Undertegnede andelseier får tilgang til dyrehold på følgende betingelser:

1. Dyret skal alltid gå i bånd og passes av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene

i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting av hund / katt.

2. Jeg forplikter meg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer mitt dyr legger

fra seg innenfor borettslagets område.

3. Jeg erklærer meg ansvarlig og er erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte

påføre ØVB eller andre andelseiere i borettslaget, f. eks ved skraping på dører, karmer

og ødelagte gulvbelegg, beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.v.

4. Dersom det innkommer berettiget klage fra andelseiere / beboere over lukt, bråk eller

at dyreholdet på annen måte sjenerer naboer, erklærer undertegnende seg inneforstått

med at dyret straks må fjernes fra leiligheten.

5. For øvrig erklærer undertegnende seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene

angående dyrehold som andelseiere i generalforsamling til enhver tid finner nødvendig å

måtte foreta.

6. Før det anskaffes hund eller katt må det være innhentet aksept fra alle naboene i

oppgangen.

7. Tillatelsen til å anskaffe hund eller katt begrenses til en hund eller katt per leilighet.

Oslo, den ……………………….

Navn: andelseier / beboer: …………………………………………………………………..

Signatur: andelseier/beboer: ………………………………………………………………

Adresse:………………………………………………………………………….…………..

Jeg har hund / katt ( stryk det som ikke passer).

Erklæringen returneres i undertegnet stand

Styret i Øvre Veitvet Borettslag