STYRET MINNER OM:

Hundene skal alltid gå i bånd og passes på av ansvarlig person, samt ikke benytte friarealene i ØVB (les: grøntområdene / lekeplassene) til lufting.

Hundeeier forplikter seg omgående til å fjerne alle eventuelle ekskrementer som dyret legger fra seg innenfor borettslagets område.

Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre ØVB eller andelseiere i borettslaget, f. eks ved beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.m..

Styret     09.07.2020

Oslo kommune har vårrengjøring.

Den 23. april klokken 07.00 – 19.00 er det derfor parkering forbudt langs veitvetstubben.

 • Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
 • Hvis bilen din ikke er flyttet når de feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.

komprimatorbil

Det blir Komprimatorbili borettslaget onsdag den 22. april

Informasjon om ny rutine for gjennomføring er hengt opp i alle oppganger.

Styret i ØVB

Vi har fått tilbakemelding om at flere av de 94 leilighetene som har RiksTV opplever problemer med tv signalet til tider og har noen punkter med informasjon. I helgen som var hadde de et større landsdekkende problem.

 1. Husk å meld feil til RiksTV kundeservice på telefon 210 10 210
 2. Be om kompensasjon fra RiksTV når dere opplever problemer
 3. Følg med på deres facebook sider for oppdatert informasjon om større feil
 4. Prøv RiksTV app på pc/mobil for de som har mulighet til dette
 5. Vurder alternativ leverandør, det er i avtalen med Homenet mulighet til å benytte Viasatt som leverandør, noe 37 leiligheter har valgt.

Grunnet virus situasjonen og de gjeldende reglene rundt samlinger med mange personer har vi i dialog med OBOS kommet frem til at Generalforsamlingen som var planlagt 6. mai blir utsatt på ubestemt tid.

Under gjeldende lovgivning må generalforsamling være avholdt innen 30 juni, men OBOS sentralt er i dialog vedrørende utsettelse av dette.
Alternativt vurderes bruken av OBOS digital generalforsamling med avstemming via tekstmelding for å få gjennomført de lovlige kravene innen fristen, med en ordinær generalforsamling senere på året når forholdene tillater det.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig, og vil i denne perioden kunne sende ut SMS med informasjon i tillegg til de vanlige kanalene med oppslag i oppgang og skriv til hver enkelt leilighet.

Vi i valgkomiteen søker etter representanter som ønsker å stille til styreverv.

Dette er en super anledning til å påvirke eget bomiljø.

Styrevervene som er på valg:

 • Valg av leder for 1 år
 • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
 • Valg av 3 varamedlemmer for 1 år

Dersom dette kunne passet deg og du ønsker å melde deg eller vil ha litt mer informasjon, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen.

Du kan sende epost til kontakt@ovreveitvet.no

Vennlig hilsen

Rita, Eva, Paramjeet og Caroline

Fra 1/2-2020 har IF Skadeforsikring tatt over fra Trygg Forsikring som forsikringsselskap i borettslaget.

skadehenvendelser meldes nå til IF på telefon 21 49 24 00

Informasjon om generalforsamling 6.mai skal være sendt ut fra OBOS, i den sammenheng minner vi om at forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 mars 2020

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan sendes per epost til kontakt@ovreveitvet.no eller til styrets postkasse ved Veitvetstubben 5

Nå nærmer det seg 1 år siden rør og våtroms prosjektet ble ferdigstilt og i den sammenheng vil det bli sendt ut et kontroll skjema vi håper alle kan besvare. Skjema er forventet sendt ut i april mnd.

Samtidig minner vi om at garanti/reklamasjonsrett gjelder fra prosjektets ferdigstilling i mai 2019 uavhengig av når selve badet ble ferdigstilt.

Eventuelle uforutsette hendelser i denne perioden må meldes til sansbygg, enten per telefon
904 01 000 eller per mail post@sansbygg.no

Fra mars mnd vil det være et nytt firma som står for trappevask i borettslaget, da tar Ensjø Vask & Vedlikehold over oppgaven.
Fremover vil vaskedag endres fra torsdager til tirsdager, med oppstart 03.03.2020